Certifikované kalibračné laboratórium

Profil spoločnostit

Kalibračné laboratórium ISO Calibra, s.r.o. vykonáva kalibrácie meradiel v odboroch dĺžka, rovinný uhol, moment sily a tlak. Kalibrácie meradiel sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 ako i v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 8 písm. d) zákona 142/2000 o metrológii. 

Relevantné hlavné etalóny spoločnosti sú nadviazané na etalóny Slovenského metrologického ústavu, Českého metrologického inštitútu alebo akreditovaných kalibračných laboratórií. Výsledky kalibrácií sú prezentované v kalibračných listoch a neistoty merania stanovené v súlade s dokumentom EA-4/02. 

Spoločnosť ISO Calibra, s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. 

Spoločnosť zabezpečuje i činnosti metalografického laboratória v oblasti prípravy a hodnotenia vzoriek mikroštruktúry ocelí, makroštruktúry zvarov a merania tvrdosti materiálov. 

V oblasti systémov manažérstva zabezpečuje spoločnosť spracovanie dokumentácie, zavádzanie systémov manažérstva a poradenstvo pre normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a AQAP 2110 až AQAP 2131. Spoločnosť má vyškolených audítorov pre vykonávanie interných, zákazníckych a certifikačných auditov systémov manažérstva.